top of page
Työnohjaukset_edited.jpg

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Minulle työnohjaus tarkoittaa aina vahvaa luottamusta ja ohjattavan/ohjattavien kuuntelua herkällä korvalla, kunnioitusta ja tukemista juuri heidän asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Luottamukseen perustuvaa työnohjausta

Ensimmäinen ohjauskerta käytetään tutustumisen lisäksi tavoitteiden ja toiveiden kartoittamiseen. Tarpeet ja tavoitteet voivat olla hyvinkin erilaiset ja jopa vaikeat sanoittaa, joten niiden pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa. Olen kuitenkin apuna, jos tarvitset tukea tavoitteiden kaiveluun.

Työnohjaus on yleensä 1-3 vuoden pituinen prosessi, joka käynnistyy esimiehen yhteydenotolla ja alkukartoituksella.

1-64.jpg
Document with Pen

Ohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, johon kirjataan ainakin tavoitteet, kesto, tiheys, hinta ja peruutusehdot.

 

Itse olen kokenut tärkeäksi kirjata jo sopimusvaiheessa ylös myös käytännöt palautteen antamisesta ja arviointikeskustelusta.  45-90 minuutin tapaamiset toteutetaan 3-4 viikon välein omien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

 

Joskus työnohjaus voidaan toteuttaa myös muutaman kerran tapaamisena jonkun tietyn, kriittisen asian tai tilanteen käsittelyä varten.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus koostuu nimensä mukaisesti kahdenkeskisistä ohjattavan ja ohjaavan kesken tapahtuvista, luottamuksellisista tapaamisista. Tällöin keskitytään ohjattavan esiin tuomiin, itseen ja työhön nivoutuviin, omaan kehittymiseen, jaksamiseen ja yleisesti työhyvinvointiin liittyviin asioihin.

 

Yksilöohjaus sopii erinomaisesti myös esimiestyötä aloitteleville tai sitä jo pidempään tehneille, jotka haluavat tarkastella omaa tapaansa johtaa tai jotain tiettyjä johtamisen osa-alueita.

Taking Notes
Team Meeting
Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus voi olla esimerkiksi työyhteisön työnohjausta. Tällöin ohjaus toteutetaan työyhteisön jäsenistä esimiehineen koostuvan ryhmän ohjauksena.

 

Ryhmä voi koostua myös saman alan henkilöistä, esimerkiksi esimiehistä, johtajista tai muuten yksin työskentelevistä henkilöistä, jotka haluavat jakaa ajatuksia ja kokemuksia saman alan henkilöiden kanssa.

Työyhteisösovittelu
Työyhteisösovittelu

Joskus työpaikalla asiat vaan menevät solmuun, tulee konflikteja tai muuten vaan vuorovaikutustilanteet takkuavat. Näissä tilanteissa voi auttaa ajan kanssa toteutettu työyhteisösovittelu.

 

Sovittelussa ei haeta syyllisiä vaan yhdessä oppimalla ja erilaisia näkökulmia ymmärtämällä haetaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu tilanteeseen ja toimintaan jatkossa.

 

Tärkeintä on, että kaikki kokevat tulevansa tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kuulluiksi ja kohdatuiksi. Jokaisen kokemukset ja tunteet ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä, mutta jokaisella on lopuksi myös halu tarvittaessa muuttaa omaa toimintaansa ja käytöstään. 

Business Meeting
bottom of page